Berichten

Op grond van artikel 402a van Boek 1 Burgerlijk Wetboek vindt jaarlijks indexering van kinder- en partneralimentatie plaats. Dit betekent dat de alimentatie mee stijgt met de gemiddelde loonstijging.

Percentage

Ieder jaar op 1 januari veranderen de alimentatiebedragen. De minister van Veiligheid en Justitie stelt het percentage vast waarmee de alimentatie jaarlijks stijgt. Dit percentage hangt onder meer af van de jaarlijkse stijging van de lonen. Het CBS stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de lonen zijn gestegen. In de afgelopen jaren steeg de alimentatie met de volgende percentages:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2,2 % 3,9 % 2,3 % 0,9 % 1,3 % 1,7 % 0,9 % 0,8 % 1,3 % 2,1 % 1,5% 2,0 % 2,5 %

Bron: Nibud

Voorbeeld

Via de website van het LBIO berekent u makkelijk zelf de geïndexeerde alimentatie. U hoeft alleen het jaartal waarin de alimentatie is overeengekomen of vastgesteld en het maandbedrag in te vullen.

Een voorbeeld: een in 2015 vastgestelde alimentatie van € 100,00, is in 2020 € 109,76:

Ingangsdatum Percentage Bedrag in €
01-01-2015 0.8% € 100,00
01-01-2016 1.3% € 101,30
01-01-2017 2.1% € 103,43
01-01-2018 1.5% € 104,98
01-01-2019 2.0% € 107,08
01-01-2020 2.5% € 109,76

Bron: LBIO

Het belang van het bijhouden van de indexering

Als u alimentatie betaalt of ontvangt, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van de bedragen. Wanneer uw ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt, kunt u de alimentatie inclusief indexatie laten innen. Het recht op het innen van niet of te weinig betaalde alimentatie verjaart na vijf jaar. Om deze redenen is het dus erg belangrijk dat u de stijging van de alimentatie goed bijhoudt.

Afspraken over indexering

In het convenant; het document waarin afspraken over onder meer de alimentatie staan, wordt aandacht besteed aan de jaarlijkse indexering. Hierin is de volgende zin opgenomen: ‘Deze alimentatie is te beginnen m.i.v. 1 januari 2020 onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in art. 1:402a BW.’  In het ouderschapsplan kunt u de volgende zin aantreffen: ‘De kinderalimentatie zal jaarlijks worden geïndexeerd volgens de wettelijke normen, voor het eerst per 1 januari 2020.’ Van indexatie van partneralimentatie kunt u vooraf afzien en dit op laten nemen in het convenant. Voor kinderalimentatie is dat niet mogelijk. Wel kunt u ervoor kiezen om af te zien van jaarlijkse indexering, bijvoorbeeld omdat het niet nodig is. Het is verstandig om deze afspraak schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een e-mailbericht aan elkaar.

Conclusie

Het bedrag aan partner- en kinderalimentatie stijgt ieder jaar. Het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd verschilt per jaar. Het is verstandig om de indexering van de alimentatie zelf bij te houden. Dit is vooral belangrijk in verband met het innen van niet of te weinig betaalde alimentatie. U kunt ook (schriftelijk) met elkaar afspreken de indexering achterwege te laten.

Mocht u nog vragen hebben over (het maken van afspraken omtrent) de indexering van alimentatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

De minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks het percentage vast waarmee de partner- en kinderalimentatie wordt verhoogd. Dit wordt ook wel het indexeringspercentage genoemd. Het percentage voor 2020 werd op 29 oktober 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant en bedraagt 2,5%.

Indexeringspercentage

Partner- en kinderalimentatie worden per 1 januari 2020 op grond van de wet verhoogd met 2,5%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Het uitsluiten van indexatie kan alleen bij partneralimentatie. Dit geldt voor zowel door de rechter vastgestelde alimentatie als door partijen overeengekomen alimentatie. Lees meer over het indexeren van alimentatie in onze blog over indexeren.

Heeft u vragen over het indexeringspercentage of over alimentatie in het algemeen? U kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen.