Berichten

De minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks het percentage vast waarmee de partner- en kinderalimentatie wordt verhoogd. Dit wordt ook wel het indexeringspercentage genoemd. Het percentage voor 2020 werd op 29 oktober 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant en bedraagt 2,5%.

Indexeringspercentage

Partner- en kinderalimentatie worden per 1 januari 2020 op grond van de wet verhoogd met 2,5%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Het uitsluiten van indexatie kan alleen bij partneralimentatie. Dit geldt voor zowel door de rechter vastgestelde alimentatie als door partijen overeengekomen alimentatie. Lees meer over het indexeren van alimentatie in onze blog over indexeren.

Heeft u vragen over het indexeringspercentage of over alimentatie in het algemeen? U kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen.

Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Tweede Kamer.  Op 21 mei 2019 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 januari 2020. Het wetsvoorstel ziet op de duur van de partneralimentatie.

Duur partneralimentatie onder de huidige wetgeving

Op grond van de huidige wet eindigt de alimentatieplicht maximaal twaalf jaar na de scheiding, tenzij de rechter anders beslist. Deze nieuwe termijn geldt ook voor huwelijken met kinderen. Daarnaast geldt de termijn ook als het huwelijk vijf jaar of langer heeft geduurd. Als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd, is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

Duur partneralimentatie onder de nieuwe wetgeving

De huidige duur van de alimentatie wordt door de nieuwe wet verkort van twaalf jaar naar de helft van de duur van het huwelijk. De termijn is op z’n hoogst vijf jaar. Volgens de bedenkers van de wet is een maximale termijn van twaalf jaar te lang. De lange termijn maakt het mensen lastig om na hun scheiding hun eigen leven op te pakken. Ook is het de bedoeling de economische zelfstandigheid van de ontvanger te stimuleren. De nieuwe, kortere termijn moet zorgen voor meer evenwicht tussen de positie van degene die betaalt en degene die ontvangt.

Uitzonderingen

Beoordeling

Er bestaan uitzonderingen op de hoofdregel. In de volgende drie gevallen kan de termijn langer dan vijf jaar zijn:

  1. Het huwelijk heeft op het moment van scheiden langer dan vijftien jaar geduurd. Ook is degene die recht heeft op alimentatie maximaal tien jaar jonger dan de geldende AOW-leeftijd. In dat geval eindigt de alimentatieplicht bij het bereiken van de AOW-leeftijd. De alimentatie duurt dan ten hoogste tien jaar.
  2. Het gaat om een scheiding van ouders met jonge kinderen. De alimentatieplicht loopt door tot het moment dat het jongste kind twaalf jaar oud is. De alimentatie duurt in dat geval dus ten hoogste twaalf jaar.
  3. Degene die recht heeft op alimentatie is op 1 januari 2020 vijftig jaar of ouder. In dit geval moet het huwelijk ook tenminste vijftien jaar hebben geduurd. De alimentatie duurt maximaal tien jaar.

Als een huwelijk onder meerdere uitzonderingen valt, dan geldt de langste termijn. De rechter kan op verzoek een kortere termijn vaststellen. Dit kan onder de huidige wetgeving ook.

Overgangsrecht

De nieuwe wetgeving is niet van toepassing op bestaande alimentatieverplichtingen. De wetgeving geldt alleen voor alimentatieverplichtingen die op of na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn ontstaan. De nieuwe wetgeving geldt ook niet als vóór 1 januari 2020 door de rechter is vastgesteld dat geen alimentatie verschuldigd is. Dit geldt ook als u samen bent overeengekomen dat dit het geval is. Kon u op dat moment niet betalen, maar later wel? Of wilt u later alsnog een bedrag overeenkomen? In dat geval gelden de regels van voor 1 januari 2020.

Hardheidsclausule

In de nieuwe wet is een zogeheten hardheidsclausule opgenomen. Deze clausule is bedoeld voor gevallen waarin het eindigen van de alimentatieplicht niet redelijk is. Dit moet blijken uit specifieke omstandigheden. In dat geval kan de rechter op verzoek van degene die recht heeft op alimentatie een langere termijn vaststellen.

Conclusie

De nieuwe wetgeving gaat op 1 januari 2020 in en geldt in beginsel voor alle huwelijken. Voor iedere kwestie waarin alimentatie speelt, moet worden bekeken onder welke regels u valt. Valt u onder de nieuwe regelgeving? Dan bekijken wij of er sprake is van een uitzondering of van omstandigheden die tot een uitzondering moeten leiden. Alimentatie blijft daarmee maatwerk. Mocht u nog vragen hebben over partneralimentatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

Sinds 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks verlaagd met 0,5%. Per 1 januari 2020 zal deze verlaging jaarlijks sneller worden doorgevoerd, ditmaal met 3%. Dit jaar is de maximale tarief nog 49% en per 2020 wordt dat dus 46%. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan u hier nadeel van ondervinden bij de financiering van uw woning na de scheiding. U krijgt immers minder geld terug van de Belastingdienst dan daarvoor. Voor lagere inkomens staat er een korting op het eigenwoningforfait tegenover die maakt dat de wijziging (voorlopig) budget neutraal is. Het is van belang om hierop te letten bij de (her)financiering van uw woning wanneer u uiteen gaat.