Privacy statement Online Scheiden

Dit privacystatement ziet op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.onlinescheiden.nu de subdomeinen van deze website.

Online Scheiden is een initiatief van Den Engelsman Hoogenboom Advocaten. Den Engelsman Hoogenboom Advocaten is telkens de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

Online Scheiden/Den Engelsman Hoogenboom Advocaten

Struisenburgstraat 46

3063 BR Rotterdam

Tel: +31 (0)10 442 15 20

Mail: info@onlinescheiden.nu

Algemeen
Online Scheiden respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Online Scheiden verwerkt.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het aanbieden van (een offerte van) onze dienstverlening aan u en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van de website(s)

Online Scheiden verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegeven ten behoeve van de dienstverlening of die door u vanuit eigen initiatief zijn verwerkt:

– geslacht;

– naam;

– telefoonnummer;

– e-mailadres;

– de door u gewenste dienstverlening (echtscheiding, ouderschapsplan, ontbinding/beëindiging geregistreerd partnerschap, convenant, alimentatieberekening, scheiden van tafel en bed, advies);

– of u en/of uw partner één of meerdere inwonende minderjarige kinderen heeft;

– uw inkomensgegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Online Scheiden ten behoeve van de dienstverlening of omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt. Dit gebeurt vanaf het moment dat u uw gegevens invult op de website www.onlinescheiden.nu.

Bijzondere persoonsgegevens

Enkel wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig hebben om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid.

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Online Scheiden verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

verkregen toestemming van de betrokkene(n);

uitvoering van een overeenkomst;

wettelijke verplichting;

gerechtvaardigd belang.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Online Scheiden ontvangt uw persoonsgegevens. Online Scheiden zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Online Scheiden deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat.  Daarnaast kan Online Scheiden uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Hoe worden de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens beveiligd?

Online Scheiden heeft privacy hoog in het vaandel staan en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Online Scheiden gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Online Scheiden in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang bewaren wij de op onze website(s) verzamelde persoonsgegevens?

U mag ons allereerst altijd vragen de door u verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaart Online Scheiden persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Kan ik een verzoek indienen om mijn bij Online Scheiden verzamelde persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via bovenstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Online Scheiden aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Ter controle van uw identiteit vraagt Online Scheiden een kopie van uw identiteit mee te sturen waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Online Scheiden neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Vragen & contact

Bij vragen en/of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacystatement kunt u contact opnemen op de bovenvermelde contactgegevens.

Afsluitende opmerkingen

Online Scheiden behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Online Scheiden adviseert haar websitebezoekers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacystatement is bijgewerkt in februari 2019.