Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt de statistieken met betrekking tot echtscheidingen in Nederland bij. In de cijfers vanaf 1950 tot en met 2018 zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar. In deze blog leest u welke dit zijn.

Vaker scheiden

In de loop van de tijd is men vaker gaan scheiden. In 1950 strandde een huwelijk in 9% van de gevallen. Dit percentage is in 1980 gestegen naar 24%. Sinds het jaar 2000 eindigt ruim een derde van alle huwelijken in een echtscheiding (33,9%). In 2018 was het landelijk echtscheidingspercentage maar liefst 37,1%. In steden gaat het percentage huwelijken dat eindigt in een echtscheiding richting 50%.

Percentages per gemeente

Independer heeft alle cijfers met betrekking tot echtscheidingen in de afgelopen tien jaar per gemeente in kaart gebracht. De onderstaande kaart laat per gemeente zien wat het huidige  percentage gescheiden inwoners is. Te zien is dat het percentage gescheiden inwoners in en om de grote steden gemiddeld hoger ligt dan op het platteland.

Bron: Independer

De volgende kaart toont de procentuele verandering in gescheiden inwoners ten opzichte van tien jaar geleden. Te zien is dat in het aantal gescheiden mensen in slechts drie gemeenten is gedaald.

Bron: Independer

Langere duur huwelijken

Opvallend is dat de gemiddelde duur van huwelijken waarop een echtscheiding volgt door de jaren heen is toegenomen. In 1950 duurde een huwelijk dat eindigde in een echtscheiding gemiddeld 11,2 jaar. In 1980 is dat 11,9 jaar en in 2018 maar liefst 15 jaar.

Scheiden op latere leeftijd

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat ook de gemiddelde leeftijd waarop echtgenoten besluiten uit elkaar te gaan is toegenomen. In 1950 was de gemiddelde leeftijd waarop mannen scheiden 38,4 jaar. Wat betreft vrouwen was deze leeftijd 35,6 jaar. In 2018 is de leeftijd waarop mannen besluiten te scheiden van hun partner gestegen naar maar liefst 47,6 jaar. Ook de leeftijd waarop vrouwen scheiden van hun partner ligt een stuk hoger, namelijk 44,3 jaar.

Conclusie

Er zijn een aantal dingen die opvallen wanneer je statistieken met betrekking tot echtscheidingen in Nederland bekijkt. In de loop der jaren is het echtscheidingspercentage aan de ene kant flink gestegen. Aan de andere kant is de gemiddelde duur van huwelijken en de gemiddelde leeftijd waarop men gaat scheiden fors omhoog gegaan. In de cijfers met betrekking tot echtscheidingen per gemeente van de afgelopen tien jaar zijn grote verschillen zichtbaar. Wel is het zo dat het aantal gescheiden inwoners in vrijwel alle gemeenten is gestegen. Mocht u vragen hebben over zaken die te maken hebben met een echtscheiding, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Ziet u het niet zitten om na uw scheiding jarenlang maandelijks alimentatie aan uw ex-partner te betalen? En wilt u na de scheiding graag zo min mogelijk met elkaar te maken hebben? U kunt er voor kiezen om de partneralimentatie niet maandelijks, maar in één keer te betalen. Dit wordt ook wel het afkopen van de alimentatie genoemd. Kinderalimentatie kunt u niet afkopen.

Hoe werkt het afkopen van partneralimentatie?

Indien u er voor kiest om de partneralimentatie af te kopen, betaalt u de alimentatie direct na de scheiding in één keer. Op deze manier zorgt u ervoor dat u in de jaren na het huwelijk niet meer de maandelijkse betalingsverplichting heeft. U en uw ex-partner zijn elkaar niets meer schuldig. De afspraken over het afkopen van de alimentatie worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

Alimentatie afkopen met een geldsom

U kunt met elkaar afspreken dat de alimentatiebetaler de alimentatie afkoopt met een geldsom. De hoogte van het bedrag hangt af van de oorspronkelijke duur en hoogte van de alimentatie. U kunt met elkaar over dit bedrag onderhandelen. Eventueel kunt u overwegen om de alimentatie te laten uitkeren in de vorm van een lijfrentepremie. In dat geval wordt de afkoopsom gestort bij een verzekeraar.

Alimentatie afkopen door middel van overbedeling

U kunt de alimentatie ook afkopen door middel van overbedeling. Deze overbedeling kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kunt u bijvoorbeeld de gehele inboedel, de overwaarde van uw woning of de waarde van de polis van uw levensverzekering aan de alimentatiegerechtigde toewijzen.

Voordelen van het afkopen van partneralimentatie

Een van de voordelen van het afkopen van partneralimentatie dat u en uw ex-partner niet meer financieel aan elkaar verbonden zijn, tenzij er kinderalimentatie moet worden betaald. Dat betekent ook dat een wijziging van inkomen geen effect meer heeft. Raakt de alimentatie-betaler bijvoorbeeld zijn baan kwijt, dan heeft dat geen effect op de ander. Verder is het voor de alimentatie-ontvanger voordelig dat hij of zij in één keer een groot bedrag ontvangt waarover rente kan worden ontvangen. De ontvanger kan met het bedrag bijvoorbeeld een nieuwe woning financieren.

Nadelen van het afkopen van partneralimentatie

Een nadeel van het afkopen van alimentatie is dat wijziging van het alimentatiebedrag niet meer mogelijk is. Stel: uw ex-partner gaat na een jaar samenwonen. U bent vanaf dat moment niet meer verplicht tot het betalen van alimentatie. Maar omdat het de alimentatie al volledig is betaald, bent u het bedrag toch definitief kwijt. Hierdoor kan het ook lastig zijn om de hoogte van de afkoopsom te bepalen. Ook heeft u als betaler een rentenadeel omdat u in één keer een groot bedrag dient te betalen. Een ander nadeel ontstaat als uw ex-partner een bijstandsuitkering aanvraagt in de periode van de oorspronkelijke alimentatieduur. In dat geval kan de gemeente de bijstand op u verhalen, omdat de alimentatieplicht nog altijd geldt. De gemeente zal geen rekening houden met de afspraken tussen u en uw ex-partner.

Let op: de belastingdienst

De afkoopsom is bedoeld als partneralimentatie. Het is van belang dit goed af te stemmen met de belastinginspecteur voor het afronden van de scheiding. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat het bedrag wordt aangemerkt als schenking of eenmalig loon. De ontvanger van een schenking moet bij een scheiding 10% afdragen.

Conclusie

U kunt er voor kiezen om de partneralimentatie na uw echtscheiding in één keer af te kopen. Dit dient u dan met uw ex-partner af te spreken. U kunt de alimentatie afkopen door een geldsom te betalen of door middel van overbedeling. Het grootste voordeel van het afkopen van  alimentatie is dat u niet langer financieel verbonden bent aan uw ex-partner. Er kleven echter ook enkele nadelen aan het afkopen van alimentatie. Daarnaast is het belangrijk om duidelijke afspraken met de belastingdienst te maken. Mocht u nog vragen hebben over het afkopen van alimentatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

Op grond van artikel 402a van Boek 1 Burgerlijk Wetboek vindt jaarlijks indexering van kinder- en partneralimentatie plaats. Dit betekent dat de alimentatie mee stijgt met de gemiddelde loonstijging.

Percentage

Ieder jaar op 1 januari veranderen de alimentatiebedragen. De minister van Veiligheid en Justitie stelt het percentage vast waarmee de alimentatie jaarlijks stijgt. Dit percentage hangt onder meer af van de jaarlijkse stijging van de lonen. Het CBS stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de lonen zijn gestegen. In de afgelopen jaren steeg de alimentatie met de volgende percentages:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2,2 % 3,9 % 2,3 % 0,9 % 1,3 % 1,7 % 0,9 % 0,8 % 1,3 % 2,1 % 1,5% 2,0 % 2,5 %

Bron: Nibud

Voorbeeld

Via de website van het LBIO berekent u makkelijk zelf de geïndexeerde alimentatie. U hoeft alleen het jaartal waarin de alimentatie is overeengekomen of vastgesteld en het maandbedrag in te vullen.

Een voorbeeld: een in 2015 vastgestelde alimentatie van € 100,00, is in 2020 € 109,76:

Ingangsdatum Percentage Bedrag in €
01-01-2015 0.8% € 100,00
01-01-2016 1.3% € 101,30
01-01-2017 2.1% € 103,43
01-01-2018 1.5% € 104,98
01-01-2019 2.0% € 107,08
01-01-2020 2.5% € 109,76

Bron: LBIO

Het belang van het bijhouden van de indexering

Als u alimentatie betaalt of ontvangt, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van de bedragen. Wanneer uw ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt, kunt u de alimentatie inclusief indexatie laten innen. Het recht op het innen van niet of te weinig betaalde alimentatie verjaart na vijf jaar. Om deze redenen is het dus erg belangrijk dat u de stijging van de alimentatie goed bijhoudt.

Afspraken over indexering

In het convenant; het document waarin afspraken over onder meer de alimentatie staan, wordt aandacht besteed aan de jaarlijkse indexering. Hierin is de volgende zin opgenomen: ‘Deze alimentatie is te beginnen m.i.v. 1 januari 2020 onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in art. 1:402a BW.’  In het ouderschapsplan kunt u de volgende zin aantreffen: ‘De kinderalimentatie zal jaarlijks worden geïndexeerd volgens de wettelijke normen, voor het eerst per 1 januari 2020.’ Van indexatie van partneralimentatie kunt u vooraf afzien en dit op laten nemen in het convenant. Voor kinderalimentatie is dat niet mogelijk. Wel kunt u ervoor kiezen om af te zien van jaarlijkse indexering, bijvoorbeeld omdat het niet nodig is. Het is verstandig om deze afspraak schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een e-mailbericht aan elkaar.

Conclusie

Het bedrag aan partner- en kinderalimentatie stijgt ieder jaar. Het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd verschilt per jaar. Het is verstandig om de indexering van de alimentatie zelf bij te houden. Dit is vooral belangrijk in verband met het innen van niet of te weinig betaalde alimentatie. U kunt ook (schriftelijk) met elkaar afspreken de indexering achterwege te laten.

Mocht u nog vragen hebben over (het maken van afspraken omtrent) de indexering van alimentatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Tweede Kamer.  Op 21 mei 2019 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 januari 2020. Het wetsvoorstel ziet op de duur van de partneralimentatie.

Duur partneralimentatie onder de huidige wetgeving

Op grond van de huidige wet eindigt de alimentatieplicht maximaal twaalf jaar na de scheiding, tenzij de rechter anders beslist. Deze nieuwe termijn geldt ook voor huwelijken met kinderen. Daarnaast geldt de termijn ook als het huwelijk vijf jaar of langer heeft geduurd. Als het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd, is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

Duur partneralimentatie onder de nieuwe wetgeving

De huidige duur van de alimentatie wordt door de nieuwe wet verkort van twaalf jaar naar de helft van de duur van het huwelijk. De termijn is op z’n hoogst vijf jaar. Volgens de bedenkers van de wet is een maximale termijn van twaalf jaar te lang. De lange termijn maakt het mensen lastig om na hun scheiding hun eigen leven op te pakken. Ook is het de bedoeling de economische zelfstandigheid van de ontvanger te stimuleren. De nieuwe, kortere termijn moet zorgen voor meer evenwicht tussen de positie van degene die betaalt en degene die ontvangt.

Uitzonderingen

Beoordeling

Er bestaan uitzonderingen op de hoofdregel. In de volgende drie gevallen kan de termijn langer dan vijf jaar zijn:

 1. Het huwelijk heeft op het moment van scheiden langer dan vijftien jaar geduurd. Ook is degene die recht heeft op alimentatie maximaal tien jaar jonger dan de geldende AOW-leeftijd. In dat geval eindigt de alimentatieplicht bij het bereiken van de AOW-leeftijd. De alimentatie duurt dan ten hoogste tien jaar.
 2. Het gaat om een scheiding van ouders met jonge kinderen. De alimentatieplicht loopt door tot het moment dat het jongste kind twaalf jaar oud is. De alimentatie duurt in dat geval dus ten hoogste twaalf jaar.
 3. Degene die recht heeft op alimentatie is op 1 januari 2020 vijftig jaar of ouder. In dit geval moet het huwelijk ook tenminste vijftien jaar hebben geduurd. De alimentatie duurt maximaal tien jaar.

Als een huwelijk onder meerdere uitzonderingen valt, dan geldt de langste termijn. De rechter kan op verzoek een kortere termijn vaststellen. Dit kan onder de huidige wetgeving ook.

Overgangsrecht

De nieuwe wetgeving is niet van toepassing op bestaande alimentatieverplichtingen. De wetgeving geldt alleen voor alimentatieverplichtingen die op of na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn ontstaan. De nieuwe wetgeving geldt ook niet als vóór 1 januari 2020 door de rechter is vastgesteld dat geen alimentatie verschuldigd is. Dit geldt ook als u samen bent overeengekomen dat dit het geval is. Kon u op dat moment niet betalen, maar later wel? Of wilt u later alsnog een bedrag overeenkomen? In dat geval gelden de regels van voor 1 januari 2020.

Hardheidsclausule

In de nieuwe wet is een zogeheten hardheidsclausule opgenomen. Deze clausule is bedoeld voor gevallen waarin het eindigen van de alimentatieplicht niet redelijk is. Dit moet blijken uit specifieke omstandigheden. In dat geval kan de rechter op verzoek van degene die recht heeft op alimentatie een langere termijn vaststellen.

Conclusie

De nieuwe wetgeving gaat op 1 januari 2020 in en geldt in beginsel voor alle huwelijken. Voor iedere kwestie waarin alimentatie speelt, moet worden bekeken onder welke regels u valt. Valt u onder de nieuwe regelgeving? Dan bekijken wij of er sprake is van een uitzondering of van omstandigheden die tot een uitzondering moeten leiden. Alimentatie blijft daarmee maatwerk. Mocht u nog vragen hebben over partneralimentatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

Heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?

Als u gaat scheiden heeft u de hulp van een advocaat en eventueel een mediator nodig. Hier zijn kosten aan verbonden. Kan u deze kosten niet zelf betalen? Dan heeft u mogelijk recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is een bijdrage in de kosten voor de rechtsbijstand. Gesubsidieerde rechtsbijstand is geregeld in de Wet op de Rechtsbijstand. Deze subsidie wordt ook wel een toevoeging genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand is het overheidsorgaan dat toevoegingen verstrekt. U kunt de toevoeging niet zelf aanvragen. De advocaat of mediator doet dit namens u.

Wanneer heeft u recht op een toevoeging?

Om aanspraak te maken op een toevoeging moet u aan twee voorwaarden voldoen. U mag niet te veel verdienen. Daarnaast mag u niet te veel vermogen hebben. De Belastingdienst controleert uw inkomen en vermogen. De bedragen van twee jaar geleden zijn daarvoor leidend; het peiljaar. Dat is omdat deze gegevens vast staan bij de Belastingdienst. Als uw inkomen in de tussentijd is gedaald, kunt u vragen uit te gaan van uw inkomen van dit jaar. Dit heet een peiljaarverlegging.

Inkomen

Voor het inkomen is er een indeling in tussen twee groepen.

 1. De eerste groep zijn alleenstaanden. Heeft u samen geen kinderen onder de 18 jaar? Dan valt u bij een scheiding in deze groep. Dit geldt ook als u nog samenwoont met uw huidige partner.
 2. De tweede groep betreft echtgenoten, samenwonenden of éénoudergezinnen. In geval van een scheiding wordt u niet aangemerkt als echtgenoot. Als u al bij een nieuwe partner woont, kan u wel onder samenwonend vallen. Wanneer u ten tijde van de scheiding op hetzelfde adres staat ingeschreven als uw minderjarige kinderen, wordt u aangemerkt als éénoudergezinnen.

Afhankelijk van in welke groep u valt, gelden er schalen van inkomen. Er zijn zes schalen. Voor de eerste groep is het maximum inkomen € 27.300,00. Voor de tweede groep is het maximum € 38.600,00.

Vermogenrechtsbijstand vermogen uit woning

Het maximum vermogen in het peiljaar is € 25.000,00. Dit toetst de Raad voor Rechtsbijstand vooraf. Nadat uw zaak is afgehandeld, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand nogmaals of u recht heeft op de toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand kijkt of uw zaak geld voor u heeft opgeleverd. Dit kan doordat u bijvoorbeeld uw woning met overwaarde heeft verkocht. U kan ook denken aan het vrijkomen van geld door het afkopen van polissen. Als u meer dan € 15.180,00 per persoon ontvangt, heeft u geen recht meer op de toevoeging. U moet dan alsnog zelfs de kosten van de advocaat betalen. Om een rekening achteraf te voorkomen, maken wij op voorhand een inschatting van het te verwachten resultaat. Ook spreken wij een vaste prijs met u af voor het geval u toch geen recht op een toevoeging zou hebben. Op deze manier komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Welke kosten worden vergoed?

De Raad voor Rechtsbijstand vergoedt niet alle kosten voor de rechtsbijstand. U betaalt altijd een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De hoogte van de eigen bijdrage varieert tussen de € 345,00 en € 862,00. Met een diagnosedocument kunt u een korting van € 54,00 op de eigen bijdrage krijgen. Dit document kunt u krijgen als u contact opneemt met het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket verwijst u door naar een advocaat. Als u al een advocaat heeft, kunt u vragen om naar deze advocaat te worden verwezen.

Conclusie

Als u de kosten voor een echtscheidsprocedure niet zelf kunt betalen, kunt in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U heeft hier alleen recht op als uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens zijn. Als u een toevoeging krijgt, wordt een groot deel van de kosten voor u vergoed. U betaalt nog wel een eigen bijdrage. Als u aan de procedure een groot geldbedrag overhoudt, kan de toevoeging worden ingetrokken.

Mocht u nog vragen hebben over gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.

Tien punten bij de belangenafweging van de rechter

Als u met uw kind wilt verhuizen en uw ex-partner geen toestemming geeft, kunt u de rechtbank vervangende toestemming vragen. In een eerdere blog hebben wij u aangegeven hoe u een dergelijke procedure kan voorkomen. Ook hebben wij benoemd welke tien aspecten voor de rechter van belang zijn als deze een beslissing moet nemen. De rechter bekijkt deze punten voor een belangenafweging.

Vervolgens hebben wij u in een blog de eerste vier punten met u doorgenomen. In deze blog komen de resterende zes punten aan bod voor een belangenafweging door de rechter.

5. Verhouding ouders

Goed contact tussen ouders is altijd van belang voor uw kind. Dit geldt te meer als u ver van elkaar komt te wonen. U moet beiden betrokken blijven bij het leven van uw kind. Het op de hoogte houden van elkaar is hierbij van belang. Als u uw kind minder ziet, kan u zo toch betrokken blijven. U kunt elkaar berichten sturen, foto’s of video’s. Of u zorgt voor contact tussen uw kind en de andere ouder door hen te laten (video)bellen. De kans dat dit gebeurt, is uiteraard groter als u nog goed met elkaar omgaat.

6. Eigen omgeving

U kan niet van de ouder die achter blijft verwachten dat deze zijn/haar leven ook omgooit. Elke ouder heeft recht op omgang met uw kind in de eigen omgeving. Afhankelijk van de afstand wordt dat moeilijker. Bij emigratie zal er bijvoorbeeld alleen nog sprake zijn van omgang in de eigen omgeving gedurende de vakanties.

7. Rollen ouders

Hoe heeft u uw rollen als ouders ingevuld? Komen de taken vooral op één ouder neer? Of heeft u deze verdeeld? Staat u wekelijks op het sportveld bij uw kind? Of ziet u uw kind om het weekend om wat leuks te doen? Afhankelijk van in hoeverre uw rol door de verhuizing zal veranderen, speelt dit punt meer of minder mee in de afweging door de rechter.

8. Toe- of afname contact

Onder contact vallen de momenten dat u en uw kind bij elkaar zijn, maar ook de momenten dat u elkaar spreekt. Een verhuizing kan betekenen dat het contact vermindert. Even spontaan langsgaan uit school door uw kind kan dan wellicht niet meer. Ook een overnachting doordeweeks kan lastiger zijn vanwege afstand. U wilt uw kind geen lange reistijd geven voorafgaand aan een schooldag. Bij een emigratie kan ook tijdsverschil het contact bemoeilijken.

9. Worteling, leeftijd en mening kindBelangenafweging

De rechtbank weegt ook de leeftijd van uw kind mee. Een baby zal gemakkelijker wennen aan een nieuwe omgeving dan een ouder kind. Een ouder kind gaat naar school, heeft vriendjes gemaakt en gaat naar verenigingen. Is het wenselijk om dat te veranderen? Een hoe zal uw kind daarmee omgaan? Bent u vaker verhuisd en heeft uw kind daar geen problemen van ondervonden? Dan krijgt sneller toestemming dan wanneer uw kind moeite had met de verhuizing. Als uw kind wat ouder is, kan de mening van uw kind worden gevraagd. Op welke leeftijd dat is, hangt af van de ontwikkeling van uw kind. De rechtbank luistert naar de mening van uw kind, maar dat betekent niet dat uw kind de uitkomst bepaald.

10. Kosten

Een verhuizing kan voor de andere ouder voor extra kosten zorgen. Dit kunnen reiskosten zijn voor openbaar vervoer, de auto of een trein- of vliegticket. Als u wilt verhuizen, moet u deze kosten in kaart brengen. Ook moet u nadenken over een compensatie. U kunt voorstellen (een deel van) de extra kosten op u te nemen. Ook kunt u afspreken om de kinderalimentatie om deze reden te wijzigen.

Conclusie

Verhuizen kan grote gevolgen hebben voor u, uw kind en uw ex-partner en de mensen om u heen. De tien punten voor een belangenafweging gelden voor verhuizing binnen Nederland maar ook voor een emigratie. De belangenafweging is afgestemd op uw situatie en wensen. Deze zal dan ook voor iedereen anders zijn. In een procedure over verhuizen is het daarom van belang dat u de rechtbank goed inlicht.

Heeft u nog vragen of wilt u advies over een eventuele verhuizing, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.

Geen toestemming van ex-partner, wat nu?

In een eerdere blog over verhuizen na de scheiding zijn we ingegaan op wat u kunt doen als u weet dat u wilt gaan verhuizen. Ook hebben wij u gewezen op het belang van goede afspraken in een ouderschapsplan. U kunt afspraken opnemen waarbij u een zekere vrijheid houdt om te verhuizen. Heeft u geen concrete afspraken of wilt u verder dan afgesproken? Dan zal u toestemming aan uw ex-partner moeten vragen. Maar wat nu als u en uw ex-partner er samen niet uit komen? In dat geval zal u de rechter om vervangende toestemming moeten vragen voor de verhuizing. In deze blog leest u meer over hoe de rechtbank dit beoordeelt.

Toestemming rechter

Een schikking of een eindoordeel

In de eerdere blog is al besproken dat de rechtbank beide ouders de kans geeft zijn standpunt toe te lichten. De rechtbank zal ook bekijken of een schikking nog mogelijk is. Misschien zijn er nog opties waar u zelf nog niet aan had gedacht. Een beslissing over een verhuizing kan immers maar één van de ouders tevreden stellen. Is een schikking geen optie? De rechtbank gaat een afweging van alle belangen maken. De belangen van u als ouders, maar ook de belangen van uw kind. De rechtbank kijkt naar tien punten om tot een eindoordeel te komen. Deze punten hangen sterk met elkaar samen. Onderstaand zullen deze vier punten worden uitgelicht. In een komend blog komende de andere zes punten aan bod.

1. Belang van verhuizing

Na de scheiding gaat u uw leven opnieuw inrichten. U moet wellicht een woning zoeken of een andere baan. In principe heeft u de vrijheid om uw leven in te richten zoals u wenst. Dat betekent dat u kunt wonen en werken waar u wilt. Het betekent ook dat u bij een nieuwe partner kan gaan wonen of dat u samen een nieuwe woning zoekt. U heeft recht op een nieuwe start.

2. Noodzaak van verhuizing

De rechter gaat beoordelen of het nodig om te verhuizen. Is het nodig dat u ver weg gaat wonen? Zijn er dichterbij ook passende woningen of banen voor u? Met een specifieke studie kunt u misschien alleen in bepaalde gebieden of landen werken. Het kan ook zijn dat u niet verder kunt groeien in uw huidige baan. Ver weg kan dat misschien wel. Bij een nieuwe partner wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor uw nieuwe partner om te verhuizen. Is uw partner ook gebonden wegens werk of kinderen? De reistijd van het woon-werk verkeer zal een rol spelen. Verder kunt u denken aan religieuze redenen. U wilt uw kind wellicht graag opvoeden met bepaalde religieuze voorzieningen in de buurt zoals een school of gebedshuis. Tot slot kan zorg een factor zijn. Als u of uw kind specialistische zorg nodig heeft die niet overal beschikbaar is.

3. Doordacht en voorbereid

De rechtbank zal u geen toestemming geven als niet goed heeft nagedacht over uw verhuisplannen. U moet denken aan praktische zaken. Bent u van plan om midden in het schooljaar van uw kind te verhuizen? Of wacht u tot het einde van het schooljaar? En is dat het laatste jaar van de basisschool? Ook de hobby’s van uw kind tellen. Kan hij/zij die daar voortzetten? In het geval van emigratie is taalles verstandig. Als u en uw kind de taal spreken, zal u uiteraard makkelijker wennen. Hoe minder belastend voor uw kind, hoe eerder u de toestemming zal krijgen.

Heeft u daar een sociaal netwerk? Als u nu veel hulp van familie en vrienden heeft, is het handig als daar ook hulp is. Als u voor een nieuwe partner verhuist, kijkt de rechter naar de verwachting dat de relatie stand houdt. Bent u pas kort bij elkaar of juist niet?

4. Compensatie voor omgang

Heeft de verhuizing minder omgang tot gevolg met de andere ouder? Dan verwacht de rechtbank van u dat u heeft nagedacht over compensatie. Het gaat bij dit punt niet om compensatie in geld. In het algemeen geldt: hoe verder weg u gaat wonen, hoe minder wisselmomenten voor uw kind. Het is niet prettig als uw kind veel en lang onderweg is. Compensatie kan dan betekenen een langer weekend met de andere ouder. Of u kunt aanbieden om de andere ouder meer vakantietijd te geven met het kind. Of een andere verdeling van de feestdagen. Probeer ervoor te zorgen dat de andere ouder betrokken kan blijven bij het kind.

Conclusie

De rechtbank verlangt van u dat u niet zomaar te besluit te verhuizen. U moet daarvoor een gegronde reden hebben. Daarnaast moet u goed hebben nagedacht over wat de verhuizing voor alle betrokkenen betekent. Ook moet u eventueel compensatie bieden voor de verminderde omgang.

Heeft u nog vragen of wilt u advies over een eventuele verhuizing, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.

Een nieuwe baan of relatie ver wegVerhuizen

Nadat u gescheiden bent komt een moment dat u het gewone leven weer oppakt. Mogelijk vindt u een nieuwe baan of u krijgt een nieuwe relatie. Als gevolg daarvan kan het zijn dat u wilt verhuizen. Als u kinderen heeft kunt u dat niet zomaar doen. Lees verder om te weten wat er komt kijken bij een verhuizing.

Gezag

Als u kinderen krijgt tijdens uw huwelijk of partnerschap, krijgen ouders automatisch samen het gezag. Is er geen huwelijk of partnerschap dan moet de vader het gezag via een formulier aanvragen. Na de scheiding houdt u beiden het gezag. Alleen bij uitzondering heeft één ouder het gezag: eenhoofdig gezag. Het gezamenlijk gezag betekent dat u allebei belangrijke beslissingen over uw kind mag nemen. Dat betekent dat u ook samen besluit waar uw kind woont.

Ouderschapsplan

Als u een ouderschapsplan heeft, kan u afspraken opnemen over waar u woont. Dit kunnen afspraken zijn die neerkomen op: wij houden rekening me elkaar als we willen verhuizen. Maar het kan ook meer concreet: wij spreken een maximale reisafstand af. U kan een afstand in tijd of in kilometers afspreken. Het maken van een concrete afspraak geeft duidelijkheid. Binnen die straal kan u zonder toestemming verhuizen. U heeft die toestemming immers al gegeven. Zonder een concrete afspraak zal u bij iedere verhuizing toestemming moeten vragen.

Toestemming van uw ex-partner

Maar wat nu als u buiten de afgesproken straal wilt gaan wonen? Of als u zelfs wilt emigreren? In dat geval heeft u de toestemming van uw ex-partner nodig. U zal daarvoor in eerste instantie het gesprek met elkaar moeten aangaan. U moet ook nadenken over de gevolgen voor de omgang voor uw ex-partner. Is het nodig om deze aan te passen? Kan u de afname van contact compenseren? U kan bijvoorbeeld afspreken dat uw kind meer vakantietijd bij de ander doorbrengt. Daarnaast kan de verhuizing ook gevolgen hebben voor de kinderalimentatie.

Toestemming van de rechtbank

Als u er samen niet uitkomt, kan u de rechtbank vragen om vervangende toestemming. U kan aangeven waarom u graag wilt verhuizen. Uw ex-partner krijgt gelegenheid om aan te geven waarom hij/zij geen toestemming wil geven. De rechtbank gaat daarna een belangenafweging maken. De rechtbank kijkt wat voor uw kind belangrijk is, maar ook wat de belangen van de ouders zijn bij hun wens. Het belang van uw kind weegt hierbij zwaar.

Belangenafweging

De volgende belangen kunnen een rol spelen:

 • Belang om te verhuizen en de vrijheid om het leven opnieuw in te richten.
 • Is het noodzakelijk om te verhuizen?
 • Is de verhuizing doordacht en goed voorbereid?
 • Als de omgang vermindert, is deze gecompenseerd of zijn er alternatieven aangeboden?
 • Hoe is het contact tussen de ouders?
 • Het recht van de andere ouder op contact met het kind in de vertrouwde omgeving.
 • Hoe zijn de zorgtaken verdeeld en hoe wordt dat voortgezet?
 • Hoe vaak heeft de andere ouder voor en na de verhuizing contact met het kind?
 • Leeftijd en mening van het kind en de mate waarin een kind is geworteld of juist gewend is te verhuizen.
 • Heeft de verhuizing extra kosten tot gevolg en zijn deze gecompenseerd?

Verhuizen zonder toestemming

U kan niet zomaar zonder toestemming verhuizen. Doet u dat toch? Uw ex-partner kan dan naar de rechter stappen. De rechtbank kan negatieve gevolgen verbinden aan het feit dat u zonder toestemming bent verhuisd. Zo kan de rechtbank de omgang ten gunste van de andere ouder wijzigen. Ook kan de rechtbank bepalen dat het kind voortaan bij de andere ouder komt te komen. In uiterste gevallen kan de rechtbank u zelfs uw gezag ontnemen. Wanneer u bovendien naar het buitenland zou verhuizen, kan u worden verdacht van ontvoering van uw kind.

Conclusie

Als u wilt verhuizen is het van belang om goed na te denken over de gevolgen voor alle partijen. Probeer in een vroeg stadium uw ex partner te betrekken bij uw plannen. Op deze wijze kunt u samen nadenken over de gevolgen en welke aanpassingen voor u beiden nodig zijn. Het daarnaast belangrijk om tijdens de scheiding goede afspraken te maken. U kunt problemen in de toekomst uitsluiten door in het ouderschapsplan afspraken op te nemen.

Mocht u hulp nodig hebben bij het opstellen van een ouderschapsplan of wilt u advies over een eventuele verhuizing, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.

Problemen met het innen van alimentatie

Problemen met alimentatie innen komen helaas regelmatig voor. Uw ex-partner betaalt niet of betaalt een te laag bedrag. In dat geval raden wij aan eerst contact te zoeken met uw ex-partner. Is het een misverstand of is er een goede reden voor het uitblijven van de betaling? Eventueel kunt u met de hulp van een advocaat of mediator er proberen samen uit te komen. Indien dit niet lukt, kunt u het LBIO inschakelen.

Wat doet het LBIO?

Het LBIO is een overheidsinstelling die wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen verricht. Eén van die taken is het innen van achterstallige partner- en kinderalimentatie. Als u een verzoek tot inning indient bij het LBIO, neemt het LBIO contact op met uw ex-partner. Hij of zij krijgt schriftelijk bericht om de achterstallige alimentatie alsnog aan u te betalen.Alimentatie Wanneer uw ex-partner geen gehoor geeft aan dit verzoek, zal het LBIO zelf gaan innen. Het LBIO kan hierbij gebruik maken van twee incassomaatregelen, namelijk: loonbeslag of het inschakelen van de deurwaarder. De geïnde alimentatie zal vervolgens zo spoedig mogelijk op uw rekening worden gestort.

En daarna?

Het LBIO stopt niet met innen zodra de achterstallige alimentatie is betaald. Pas nadat uw ex-partner minimaal zes maanden op rij de alimentatie betaalt aan het LBIO, wordt het dossier gesloten. Het LBIO geeft dan aan uw ex-partner door dat hij of zij voortaan weer rechtstreeks aan u dient te betalen. Als u in de toekomst weer problemen krijgt, kunt u opnieuw de hulp van het LBIO inroepen. Elke keer dat het LBIO opnieuw de inning overneemt, verdubbelt de termijn waarin uw ex-partner aan het LBIO moet betalen.

Kosten

U betaalt in principe zelf niets aan het LBIO. Aan de inning van de alimentatie door het LBIO zijn wel kosten verbonden. Deze kosten worden opgeteld bij het achterstallige bedrag aan alimentatie bij het innen. Uw ex-partner draait dus op voor deze kosten. Dit kan alleen anders zijn in buitenlandse gevallen. Mochten er kosten komen, zal er eerst overleg met u worden gevoerd.

Wanneer kunt u het LBIO inschakelen?

Het LBIO kan alleen alimentatie voor u innen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn:

 • De alimentatie is door de rechter vastgesteld;
 • Er is minimaal één maandbedrag te weinig ontvangen;
 • De betalingsachterstand is minimaal €10,- ;
 • De achterstand is niet ouder dan 6 maanden;
 • Uw ex-partner weet naar welk bankrekeningnummer de alimentatie moet worden overgemaakt.

Conclusie

Voldoet uw ex-partner niet tijdig of niet volledig aan zijn of haar alimentatieverplichtingen? En komt u samen niet tot een oplossing? Dan kunt u de hulp van het LBIO inschakelen. Hiervoor moet u wel aan enkele voorwaarden voldoen. Het LBIO zal proberen de betaling weer op gang te brengen en zo nodig tot inning overgaan. Het grote voordeel is dat u hiervoor niets hoeft te betalen.

Mocht u hulp nodig hebben bij het maken van afspraken met uw ex- partner of verdere vragen hebben over de inning van achterstallige alimentatie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.

Hoe komt u samen tot goede afspraken over de kat of hond?

Wanneer u gaat scheiden komt er veel op u af. Uw huisdier zal dan misschien niet het eerste zijn waar u aan denkt. Toch is het belangrijk om goede afspraken te maken. Op deze manier voorkomt u stress bij uw dier en weet u waar u aan toe bent. Ondanks dat de wet weinig houvast geeft, zijn er veel mogelijkheden. In deze blog leest u meer over deze mogelijkheden.

Wat zijn uw rechten?

Gek genoHuisdiereg is een huisdier volgens de wet onderdeel van de inboedel. Uw hond is dus niet anders dan een tafel of stoel die u moet verdelen. Er bestaat in de wet geen uitzondering voor dieren. Zoals ook bij andere zaken kan uw huisdier van (financiële) waarde zijn. Heeft u een raskat of bijvoorbeeld een koikarper dan kan het dier van waarde zijn. Eventueel kan deze waarde worden betrokken in de verdeling.

Als u een gemeenschap van goederen heeft, is de hond gezamenlijk eigendom. U zal begrijpen dat u de hond niet door midden kan doen bij een scheiding. Het is daarom nodig dat u een keuze maakt naar wie van u de hond gaat. Heeft u huwelijkse voorwaarden of bent u na 1 januari 2018 getrouwd? In dat geval kan het zijn dat het dier eigendom van één van u is. Het maken van een keuze is dan niet nodig.

Wat is er mogelijk?

Als u besluit in goed overleg uit elkaar te gaan, zijn er veel mogelijkheden. In een convenant worden afspraken gemaakt over de inboedel en dus ook over de huisdieren. U kunt de aan de volgende afspraken denken, die ook te combineren zijn:

 • Kiezen naar wie het dier gaat: wie krijgt de hond na scheiding?
 • Opnemen dat als u het dier weg wilt doen, u eerst aan de ander vraagt of hij/zij het wil hebben. Stel dat u een allergie ontwikkelt en u de hond niet kan houden. In dat geval is het prettig als de hond naar de ander kan gaan. Pas daarna overweegt u een ander of het asiel.
 • Een afspraak maken over de kosten. Zo kunt u ervoor kiezen om alle kosten te delen of alleen bijzonder kosten te delen, zoals medische kosten.
 • Een omgangsregeling afspreken.
 • Een bezoekregeling afspreken.

Een omgangsregeling of een bezoekregeling?

Het verschil tussen deze twee opties is de plaats waar het dier verblijft. Bij een omgangsregeling haalt u het dier op. Alle vormen zijn mogelijk, zoals eens in de twee weken tot een co-ouderschap. Een hond is hiervoor vaak geschikt.

Bij een bezoekregeling blijft u bij het dier in zijn eigen vertrouwde omgeving. Niet alle dieren zullen graag of gemakkelijk van plek wisselen. Probeer te denken aan wat prettig is voor uw huisdier. Een hond zal gemakkelijker wisselen dan een kat en u wilt geen onnodige stress veroorzaken. Voor enkele praktische tips over katten verwijs ik u naar Praktijk voor Kattengedrag.

Conclusie

Het is van belang om eerst te bekijken wie eigenaar van het dier is. Vervolgens kijkt u naar wat het beste is voor uw huisdier en naar uw eigen wensen. Maatwerk is hierbij van belang om zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw situatie. De uiteindelijke keuze over naar wie het dier gaat, de kosten en eventuele omgang kan worden vastgelegd in een convenant. Hiermee voorkomt u discussie achteraf.

Mocht u hulp nodig hebben bij het maken van afspraken of verdere vragen hebben over huisdieren, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 010- 442 15 20 of direct een offerte aanvragen.